Braneset – Søgne

– nærhet til sjø og friluftsliv.

nytt sjønært boligområde i Søgne

Detaljregulering for Braneset er levert kommunen for videre behandling.

Her legges det til rette for et nytt sjønært boligområde i Søgne.

Braneset har et unikt tilbud på friluftsliv og rekreasjonsområder. Langs sjøen er det flere bademuligheter/svaberg.

I området er det i hovedsak planlagt 3 bygningstyper. Det er eneboliger, kjedet eneboliger og tun bebyggelse. Størrelsen på tomtene varierer fra 350-900 kvm. 

 

Småhusbebyggelsen (BFS2-BFS6) er det 19 regulerte tomter som frittliggende eneboliger. I felt BFS1 er tenkt tettere i form av kjedet eneboliger, og det tillates inntil 5 kjedet eneboliger.

For BKS tillates det inntil 20 boenheter (Konsentrert småhusbebyggelse)

Planforslaget er illustrert som en tunbebyggelse med mindre boenheter, perfekt for unge, småfamilier og gamle. Dette er et område hvor fellesskapet står i fokus med store fellesarealer i uteoppholdsarealet og med private hager/terrasser. Hjertet av tunet vil være bilfritt, som skaper trygge omgivelser for spesielt barn og unge.

Takutformingen er spesifisert for hvert av feltene. Innenfor BFS1 og BFS6 skal det være saltak med vinkel mellom 25 og 40 grader, mens innenfor BFS2-BGS5 skal det være flatt tak. Denne utformingen sikrer at boligkonseptet blir gjennomført på en estetisk og funksjonell god måte. Det skal i tillegg tas hensyn til boliger i bakkant slik at det er mulighet at alle får en fin og god utsikt mot natur- og sjølandskapet.