vedderheia syd

Under utvikling!

vedderheia syd

Planarbeidet for nytt boligfelt på Vedderheia er igangsatt.

Området er ubebygd i dag, men ligger i naturlig forlengelse av dagens boligområde og det er mulighet for å koble seg direkte på dagens veinett. De nye boligene vil ligge attraktivt til innerst i en blindvei med lite trafikk og støy.

Ny bebyggelse er tenkt oppført i to etasjer med saltak. Hver bolig får biloppstillingsplass og carport mot gata. Boligene får størrelser på ca. 50-100 m2. Denne type bygningsvolum passer godt inn i omgivelsene.

Kart over Hovden

Planområdet ligger nord for Lunde i Søgne i tilknytning til eksisterende boligfelt på Vedderheia.

Oversikt området Nylund Park

Flyfoto av området. 

30 boenheter fordelt på rekkehus, småhusbebyggelse og 4-mannsboliger. Dette er boligtyper som vil supplere boligområdet på Vedderheia, som har en overvekt av eneboliger.

Eksisterende lekeplass skal oppgraderes og det skal lages stiforbindelser/snarveier i området. Det blir også  å lys på snarveien mellom ny bebyggelse og Tinntjønn skole.

Enkel boliganalyse som viser boligtyper og funksjoner som finnes på Vedderheia i dag.

Interessert? Ta gjerne kontakt med:
Bjørn Stephansen
Telefon: 415 65 391
bjorn@repstadeiendom.no