Nylund Park III 

Nytt og solrikt hyttefelt sør for Hovden sentrum

NYLUND PARK III 

Nylund Park III er en videreføring av det vellykkede hytteområdet Nylund Park.

Området ligger solrikt til på østsiden av riksvei 9, ca 9 km sør for Hovden sentrum. (Markert på kart)

Forslag til detaljregulering er levert kommunen og Planutvalget vedtok å sende saken på høring den 10.01.22.

Se plankart her

Det er ønske om å etablere nye fritidstomter med tilhørende infrastruktur, grøntstruktur og fellesareal. Konseptet bygger på tidligere byggetrinn 1 og 2.

Bebyggelsen vil stort sett være frittliggende, med noen konsentrerte enheter der de stedlige forholdene tillater det.

Eksisterende skiløype legges om og utvides, med potensial for en fremtidig rundløype.

Ubebygd natur vil fortsatt være tett på, og man vil ha grønne korridorer fra dagens bebyggelse og ut

til nærområdene.

Kart over Hovden
Oversikt området Nylund Park

Det satt av areal til 4 uteoppholdsareal (BAU), som kan opparbeides til rekreasjonsbruk for ulike aldersklasser.

Det foreslås i planen flere turstier for å styrke de eksisterende tråkk innenfor planområdet, og for å kunne

etablere nye stier og snarveier. Det vil gi mange muligheter for småturer i nærområdet på barmark.

 Planområdet ligger i et slakt skrånende og noe kupert terreng. Skråningen er vestvendt, hvilket gir gode solforhold i området.  

 

Vi håper på salgsstart i løpet av april, meld gjerne deres interesse for tomt her: