Statsforvalteren opprettholder bystyrets vedtak om Braneset

Planene om utbygging av nye boliger på Braneset er tidligere godkjent av kommunen og bystyret, men naboer var kritiske og saken ble sendt til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Statsforvalteren har nå konkludert med at det ikke er grunn til å oppheve vedtaket og opprettholder dermed bystyrets vedtak. Det betyr at Repstad Eiendom kan jobbe videre med planene om boligutbygging på Braneset.

BRANESET: Denne illustrasjonen viser hvor de 44 boligene kommer.
Hytteeiere klagde på planene – nå er saken avgjort

Artikkel fra https: www.krs.no
Skrevet av: Marianne Drivdal 
Les saken på krs.no: https://www.krs.no/hytteeiere-klagde-pa-disse-planene-na-er-saken-avgjort/s/5-157-124879

I januar i år vedtok bystyret i Kristiansand at Repstad Eiendom AS kan jobbe videre med planene om 44 boliger i Søgne. Flere hytteeiere i området klaget. Nå er saken avgjort.

Det er på Braneset, i den sørlige delen av Søgne, at Repstad Eiendom AS planlegger å oppføre 44 boliger i form av eneboliger og konsentrert småhusbebyggelse.

Planen er at Braneset skal gi beboere en mulighet til å leve mindre travle liv, by på unike kvaliteter i form av naturelementer, og samtidig en viss nærhet til næringsliv på Tangvall og Kristiansand sentrum.

Planforslaget er i tråd med arealformålet i kommuneplanens arealdel vedtatt i tidligere Søgne kommune i 2019.

Hyttenaboer kritiske

Området som skal bebygges har nærhet til sjøen, skogsområder, fjelltopper og vann. Men det ligger også tett inn mot et eksisterende hyttefelt i sørvest, og her er hytteeierne ikke begeistret for å få en rekke boliger i nabolaget.

Da bystyret i Kristiansand kommune vedtok planen i januar i år, ble protestene ikke lyttet til. Planene for Braneset ble vedtatt.

 

SAKSBEHANDLINGSFEIL

Berørte hyttenaboer, som vil få boligfeltet rett ved deres fritidseiendommer, påklaget vedtaket.

Klagerne mener blant annet at det er begått saksbehandlingsfeil, og at gjennomføringen av planen vil ha negativ påvirkning på bruken av fritidseiendommene.

Videre mener de at en planlagt lekeplass vil føre til støy, samt være brudd på privatrettslige avtaler.

Det klages også over at det skal etableres stier til og ved friområder, slik at allmennhetens tilgang til blant annet krigsminner og andre friarealer bedres.

Nå er det Statsforvalterens vurdering at det ikke foreligger saksbehandlingsfeil fra kommunens side som tilsier at planvedtaket er ugyldig.

Det er heller ikke andre forhold som gjør at Statsforvalteren finner grunn til å oppheve vedtaket som kristiansandspolitikerne gjorde i januar i år.

Konklusjonen er at Statsforvalteren opprettholder bystyrets vedtak, og at klagene ikke har ført fram. Det kommer fram i et ferskt vedtak.