Braneset – nærhet til sjø og friluftsliv.

Her legges det til rette for et nytt sjønært boligområde i Søgne. (Figur 1)
Braneset har et unikt tilbud på friluftsliv og rekreasjonsområder. Langs sjøen er det flere badeplasser/svaberg.

 

I planområdet er det i hovedsak planlagt 3 bygningstype;

  • Eneboliger,
  • Kjedet eneboliger
  • Tunbebyggelse

Størrelsen på tomtene varierer fra 350-900 kvm. (Figur 2)

 

Figur 3: Plankart
Småhusbebyggelsen (BFS2-BFS6) er det 19 regulerte tomter som frittliggende eneboliger. I felt BFS1 er tenkt tettere bebyggelse i form av kjedet eneboliger, og det tillates inntil 5 kjedet eneboliger.

 

I området BKS tillates det inntil 20 boenheter (Konsentrert småhusbebyggelse).
Planforslaget er illustrert som en tunbebyggelse med mindre boenheter, perfekt for unge, småfamilier og gamle.

 

Dette er et område hvor fellesskapet står i fokus med store fellesarealer i uteoppholdsarealet og med private hager/terrasser. Hjertet av tunet vil være bilfritt, som skaper trygge omgivelser for spesielt barn og unge

 

Takutformingen er spesifisert for hvert av feltene. Innenfor BFS1 og BFS6 skal det være saltak med vinkel mellom 25 og 40 grader, mens innenfor BFS2-BGS5 skal det være flatt tak. Denne utformingen sikrer at boligkonseptet blir gjennomført på en estetisk og funksjonell god måte. Det skal i tillegg tas hensyn til boliger i bakkant slik at det er mulighet at alle får en fin og god utsikt mot natur- og sjølandskapet. (Figur 4)

Figur 1: Oversiktskart, viser planområdet i forhold til Tangvall

Figur 2: Ortofoto med markert planområdet

Figur 3: Plankart

Figur 4: Illustrasjon av mulig bebyggelse